Logo Bru.nu

Bekijk Bruse bedrijven op de kaart!

© Murphy Forger

© Mandy Jongman


Stuur ook
jouw eigen
foto op!

Plan van aanpak en Strategieontwikkeling centrum Bruinisse

dinsdag 28 november 2017 om 15:47 uur

Voorgeschiedenis

In 2009 is het Masterplan ‘Bruinisse Voortvarend’ ontwikkeld. Dit plan is door de
gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in 2010 vastgesteld. Het college is vanaf
dat moment aan de slag gegaan met de uitvoering van gemeentelijke projecten en
de begeleiding van diverse private initiatieven c.q. initiatiefnemers. Bruinisse is
echter niet de voorziene ‘Boulevard van de Grevelingen’ geworden, aldus de raad.
Omdat de ontwikkelingen op het havenplateau niet hebben plaatsgevonden, heeft
de kern Bruinisse, inclusief het centrum, zich anders ontwikkeld. De belangrijkste
pijler onder het masterplan is daarmee weggeslagen, waardoor het masterplan
moet worden aangepast. Daarnaast is het tempo van de voortgang volgens de
raad te langzaam geweest. De raad heeft dit op 20 april 2017 vertaald in een motie
met als doel om het masterplan aan te passen en het proces te versnellen.
De motie is vertaald in het initiatiefvoorstel Bruinisse, waarin de raad de
argumenten en randvoorwaarden voor het vervolg verder uiteenzet. De versnelling
van het proces en de aanpassing van het Masterplan worden onderbouwd met
onder meer de volgende argumenten:

 • de verplaatsing van de Albert Heijn levert een probleem op ten aanzien van de
  uitruil met gronden van de gemeente. Ook de dan leegkomende gebouwen
  moeten een andere bestemming krijgen; dit laat zich niet simpel invullen;
 • de vervanging en nieuwbouw op de plaats van de zogenoemde ‘kevergarage’
  geeft volgens het masterplan problemen ten aanzien van de effectieve
  woningbouw en de meest praktische invulling, waarbij de winkels in de plint een
  toegevoegde waarde hebben ten aanzien van ‘het plein’;
 • het verkeersplan en de roulatie van het verkeer door het dorp voldoen niet altijd
  aan de wensen van de inwoner;
 • het aantal parkeerplaatsen is van groot belang bij de verdere invulling van alle
  plannen;
 • de absolute minimum (ambtelijke) capaciteit die de gemeente ter beschikking
  heeft, is ontoereikend;
 • de woningbouw in Bruinisse kan in de toekomst een probleem opleveren,
  omdat er te weinig grondgebonden woningen beschikbaar zijn.

Initiatiefvoorstel raad

De raad definieert in het initiatiefvoorstel de volgende beoogde resultaten:

 • Albert Heijn niet verplaatsen, maar handhaven op de bestaande locatie met een
  geringe uitbreiding aan de voorkant;
 • nieuwbouw voor Etos en Gall & Gall grenzend aan de linkerzijde van het
  bestaande pand;
 • het realiseren van een plint voor enkele winkeltjes aan de overkant met op de
  verdieping een aantal (10 stuks) appartementen, te gebruiken in samenhang
  met de winkeltjes of los daarvan;
 • het tussenliggende gedeelte als ‘plein’ en parkeerplaats ten behoeve van 92
  parkeerplaatsen;
 • de zogenaamde ‘kevergarage’ aan de Nieuwstraat slopen en vervangen door
  nieuwbouw met aan de straatkant een plint van enkele winkeltjes met op de
  eerste en tweede verdieping 17 appartementen alsmede de mogelijkheden voor
  23 parkeerplaatsen;
 • het beoogde plan voor nieuwbouw aan de Dorpsweg 21 effectueren met 13
  grondgebonden woningen, zodat er in de toekomst voldoende mogelijkheden
  zijn voor deze categorie. Dit omdat in het centrum alleen appartementen
  worden gebouwd. De bestemmingswijziging hiervoor kan enige tijd gaan duren,
  zodat dit effect pas over ca. 2 jaar bekend is.

Het verkeerscirculatieplan is door een aparte werkgroep vanuit de dorpsraad ter
hand genomen. Dit zal met medewerking van een deskundige verder worden
uitgewerkt, zodat dit later niet tot problemen zal leiden.
Een extra item is het oprichten van een ‘Impuls Fonds Masterplan Bruinisse
Voortvarend’. Op basis van dit fonds kunnen de initiatiefnemers die binnen de
afspraken hun initiatief realiseren subsidie op (een gedeelte van) de gemaakte
plankosten vragen.
Bij het beoogde resultaat plaatst de raad de volgende kanttekeningen:

 • Johnny’s Taria dient nog een plan in voor de vergroting van het terras;
 • bij de verkeerscirculatieplannen en de herinrichting zal de Deestraat met het
  behoud van ca. 60 parkeerplaatsen een andere invulling krijgen dan voorzien.
  Dit is belangrijk omdat het centrum dichtbijgelegen is. Op het Dorpsplein blijven
  ca. 35 parkeerplaatsen over;
 • de parkeerplaats achter de bestaande bibliotheek kan ca. 40 plaatsen bergen;
 • het gezondheidscentrum zal worden voorzien van 14 parkeerplaatsen met
  daaraan grenzend (uitgang Margrietstraat) nog eens ca. 21 parkeerplaatsen;
 • direct en indirect zijn er (exclusief de Deestraat) totaal ca. 190 parkeerplaatsen
  beschikbaar in het centrum (het exacte aantal zal in een later stadium op grond
  van het aantal woningen en het uiteindelijk te realiseren maximale programma
  detailhandel op grond van de kencijfers van de CROW worden berekend);
 • na verhuizing naar het gezondheidscentrum kan de bestaande bibliotheek
  worden gesloopt. Het terrein kan tijdelijk dienen als parkeerplaats met een
  eventuele latere invulling voor woningbouw;
 • het totaal aantal te ontwikkelen appartementen (ca. 40 stuks) zal nader moeten
  worden uitgewerkt voor wat betreft verhuur, prijsstelling, grootte en nadere
  invulling (levensloopbestendig);
 • de beoogde winkels in het genoemde voorstel zullen duidelijk kleinschalig zijn.
  Dit zal nader moeten worden uitgewerkt voor wat betreft verhuur en prijsstelling.
  Het uitgangspunt is 40 à 50 m2 per winkel met een eventuele koppeling naar
  (desgewenst) grootschaliger.”

Clusters van projecten

De clusters zijn gebundeld in een aantal clusters. Deze clusters zijn:

  Cluster 1: Dreef en Nieuwstraat:

 • de herinrichting van de Dreef en omgeving met de (hoofdzakelijk kwalitatieve)
  uitbreiding van Albert Heijn en verplaatsing van Gall & Gall/Etos en nieuwbouw
  van de winkels en appartementen op de hoek Dreef/Nieuwstraat;
 • de herinrichting van de Nieuwstraat (voormalige kevergarage met winkels op de
  begane grond en appartementen op de verdieping).
  Cluster 2: Openbare ruimte:

 • het opstellen van een integraal ontwerp voor de buitenruimte rondom de Dreef
  en Nieuwstraat, inclusief de invulling van de voormalige locatie van de
  bibliotheek. Aspecten die aan de orde komen zijn: ontsluiting, parkeren, groen
  en overige voorzieningen (verlichting, zitelementen, enz.).
  Cluster 3: Verkeerscirculatieplan:

 • een integraal ontwerp voor de verkeersstructuur van de gehele kern van
  Bruinisse. Daarbij komen zowel de verkeersstromen als het parkeren aan de
  orde.
  Cluster 4: Woningbouw Dorpsweg:

 • een ontwerp voor de verkaveling, de buitenruimte en de ontsluiting in
  combinatie met het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden
  voor nieuwbouw met grondgebonden woningen;
  Cluster 5: Het aanpassen van het Masterplan, inclusief financiële
  randvoorwaarden:

 • het masterplan wordt herijkt op basis van het initiatiefvoorstel van de raad en
  uitgewerkt op het aspect ‘financiële prikkels voor private projecten’, met waar
  mogelijk het implementeren van deze financiële prikkels.

Aanvullend/vooruitlopend op deze clusters is er een aantal projecten, dat al verder
gevorderd is in hun ontwikkeling. Het betreft de sloop van de muziektent met
daarna de bouw van een woning en detailhandel op deze locatie en de realisatie
van het gezondheidscentrum en 10 appartementen. Gekoppeld aan de realisatie
van deze projecten kan ook de herinrichting van de openbare ruimte in deze
omgeving rond de kerk worden opgepakt. Deze projecten vallen buiten de scope
van deze notitie.

Het voortvarend uitvoeren van deze projecten is echter voor de gemeente de
eerste prioriteit en daarmee eigenlijk de eerste cluster. Het voortvarend uitvoeren
van deze projecten levert een directe kwaliteitswinst op voor het centrum van
Bruinisse en kan zorgen voor nieuw elan en vertrouwen.

Opgave en gesprekken

De eerste opgave is om het initiatiefvoorstel met inachtneming van de
bovenstaande uitgangspunten en randvoorwaarden te vertalen in een
besluitwaardig initiatiefvoorstel. In het initiatiefvoorstel moet duidelijk worden wat
de planning en de strategie is van c.q. voor de afzonderlijke clusters van projecten
(inclusief de projecten die al lopen), zowel privaat als in de openbare ruimte.
Tevens worden de dwarsverbanden en de afhankelijkheden tussen private en
publieke projecten in beeld gebracht, zodat in de toekomst sprake is van integrale
ontwikkeling.

Proces

Om de problematiek te verkennen zijn in eerste instantie gesprekken gevoerd met
wethouder W. van de Berg, behandelend ambtenaar R. de Winter, projectleidster
Bruinisse M. Schenk en gemeentesecretaris M.K. van den Heuvel. Vervolgens zijn
rondetafelgesprekken gevoerd met de sleutelfiguren in dit proces.
Met de volgende personen is een gesprek gevoerd. De namen staan in de
volgorde waarin de gesprekken zijn gevoerd:

 • de heer J. Bij de Vaate: Raadslid voor het CDA en één van de initiatiefnemers
  van het opstellen van de motie;
 • de heer E. van den Bos: Architect en inwoner van Bruinisse. Als architect is hij
  bij diverse bouwprojecten betrokken. Hij is ook eerder al bij andere projecten in
  Bruinisse betrokken geweest;
 • de heer R. van Veldhuizen: Eigenaar van vestiging van de Albert Heijn in
  Bruinisse, waarin ook de Etos en de Gall & Gall zijn ondergebracht;
 • de heer N. de Danschutter: Voorzitter Dorpsraad Bruinisse;
 • de heer C. Bolijn: Voorzitter van de ondernemersvereniging Bruinisse;
 • de familie Geense: eigenaren van de voormalige Kevergarage.

Na deze ronde van de gesprekken is er opnieuw overleg gevoerd met de
betrokken ambtenaren. Op basis daarvan is het initiatiefvoorstel van de raad in
deze notitie verder uitgewerkt.

Gesprekken met sleutelfiguren

De sleutelfiguren hebben elk een verschillende achtergrond en een eigen
invalshoek, maar ze zijn het in hoofdlijnen eens over de koers die met het
raadsvoorstel is ingezet. Ze zijn allen enthousiast over het initiatief van de raad om
de processen in Bruinisse te versnellen, inclusief de opgave om daar extra
menskracht (van buiten) voor in te zetten. De aanzet voor de plannen, zoals eerder
beschreven, wordt duidelijk onderschreven. Er worden door verschillende
gesprekspartners wel punten aan toegevoegd, maar in essentie wijzigt de kern van
de richtlijnen die in het raadsvoorstel zijn beschreven niet wezenlijk.

De mening over de gemeente varieert en is niet altijd positief. Verschillende
gesprekspartners geven aan een gemeente te willen die meedenkt, niet te strikt
vasthoudt aan de eigen kaders en snel en proactief reageert. De gesprekspartners
vinden dat de gemeente de regie moet nemen en voortvarend verder moet ‘sleuren’ aan initiatieven die al zijn opgestart (muziektent, locatie ‘Hoep’,
gezondheidscentrum) en parallel daaraan proactief aan de gang moet met de
overige projecten en initiatieven in Bruinisse.
Een mening die breed wordt gedeeld is, dat er te weinig ruimte is om nieuwe
woningen te realiseren in Bruinisse. Dit is niet alleen een kwantitatieve vraag om
meer woningen voor bijvoorbeeld starters te mogen bouwen, maar parallel ook een
vraag naar meer ontwikkelingsmogelijkheden in Bruinisse. De overtuiging is dat
herontwikkelingen worden belemmerd, doordat er maar een beperkt aantal nieuwe
woningen mag worden gebouwd in het dorp. Verschillende gesprekspartners
gaven aan dat op een aantal plekken buiten het centrum van Bruinisse winkels zijn
gevestigd op plaatsen die beter geschikt zijn voor wonen. Doordat het in het
verleden lastig bleek de winkels om te zetten in woningen was het voor deze
ondernemers niet aantrekkelijk of mogelijk om de winkel te verplaatsen naar het
centrum. De noodzakelijke concentratie van winkels wordt zo tegengewerkt en
daarmee ligt verloedering op de loer, is de stelling van een aantal
gesprekspartners. De verspreide ligging van de winkels in Bruinisse resulteert in
een ongezellig centrum en weinig aantrekkingskracht op (potentiële) klanten. De
meeste gesprekpartners achten (ondanks de huidige leegstand van winkelpanden)
uitbreiding van de winkelvloeroppervlakte in het centrum van Bruinisse kansrijk, als
dat gecombineerd plaatsvindt met het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het
centrum, de concentratie van de winkels en als wordt ingezet op kleinere,
betaalbare units.
Het vergroten van de supermarkt is daarbij overigens een lastige opgave blijkt uit
alle gesprekken. Er is bij verschillende gesprekspartners begrip voor een limiet op
het toevoegen van extra vierkante meters supermarkt, maar voor de eigenaar van
de supermarkt is dit een belangrijk item om tot ontwikkeling te willen overgaan.
Daarbij speelt ook mee dat de gemeente in het verleden op andere plekken op het
eiland wel uitbreiding van supermarkten heeft toegestaan.
Opvallend is dat geen van de gesprekspartners financiën als de beperking voor het
uitwerken van initiatieven zag. Er wordt ook door geen enkele gesprekspartner
aanspraak gemaakt op ondersteuning door gemeente. Het was bij de gesprekken
eenvoudigweg geen thema.

Strategie

Op basis van de gesprekken en de documenten die ter beschikking zijn gesteld,
stellen wij ten behoeve van de ontwikkeling van het centrum van Bruinisse de
volgende strategie voor.

De gemeente neemt de regie

Uit de gesprekken kwam naar voren dat duidelijkheid en daadkracht gewenst is en
dat de initiatiefnemers rondom de Nieuwstraat en de Dreef wachten op een reactie
en initiatief van de gemeente voordat ze verder gaan. Daarnaast ligt er een aantal
overkoepelende opgaven in Bruinisse (verkeersplan en herinrichting openbare
ruimte) waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Tenslotte is er onvrede bij de
verschillende deelnemers en soms enig wantrouwen naar de gemeente toe. Om
draagvlak en vertrouwen (en daarmee hopelijk nieuw elan) te winnen, is het goed
dat de gemeente de rol van proactief, ‘trekkende’ regisseur nadrukkelijker op zich
neemt. De projectleider van de gemeente pakt, ondersteund door een externe
projectleider, nog meer de rol als initiatievenloods/kwartiermaker en verbinder
tussen de opgaven, het dorp, de ambtelijke organisatie en de politiek.
Er liggen een aantal opgaven die de gemeente snel zal moeten oppakken in dat
verband:

 • de reeds bestaande stuurgroep, waarin naast de gemeente ook
  vertegenwoordigers van de dorpsraad en de ondernemersvereniging
  vertegenwoordigd zijn, wordt geactiveerd. De stuurgroep bewaakt de voortgang
  en maakt afwegingen en keuzes. We zullen immers nooit iedereen overal mee
  kunnen krijgen, de stuurgroep is daarom een belangrijk orgaan om keuzes te
  maken en zo voortgang te behouden. Door de dorpsraad en de
  ondernemersvereniging daarin een plek te geven, worden de legitimiteit en het
  draagvlak van die keuzes verstevigd en dit vergroot de snelheid. Deze
  laatstgenoemde actie is overigens al uitgevoerd. Het zal wel steeds belangrijk
  zijn de keuzes voortvarend en helder te communiceren naar het dorp en goed
  uit te leggen waarom dingen wel en niet kunnen. Een klankbordgroep kan
  gebruikt worden ten behoeve van reflectie in dat proces en zij kunnen vanuit die
  rol ambassadeurs worden voor de plannen. De klankbordgroep krijgt een actief
  adviserende rol. Voor de overkoepelende projecten, zoals het afronden van het
  verkeerscirculatieplan en de inrichting van de openbare ruimte zal een aparte
  projectgroep worden opgericht, waarin per project een vertegenwoordiger van
  de dorpsraad en de ondernemersvereniging zitting zal nemen;
 • de initiatiefnemers willen graag weten waar ze aan toe zijn en wat ze mogen.
  De vernieuwde richtlijnen vanuit het initiatiefvoorstel van de raad bieden daarbij
  al helderheid en naar het nu lijkt voldoende ruimte en aanleiding voor partijen
  om in beweging te komen. Het is goed deze richtlijnen te valideren en waar
  nodig te verscherpen/aan te vullen en deze snel en helder te communiceren
  naar de initiatiefnemers en waar mogelijk naar de rest van het dorp. Zo kan
  men door en zijn voor iedereen de kaders helder;
 • snel resultaat boeken. Een schop in de grond is het beste om vertrouwen en
  enthousiasme te creëren en meer medewerking te bereiken. De realisatie van
  het gezondheidscentrum en omgeving, de sloop van de muziektent en de
  ontwikkeling van Korte Ring 10 zijn allen in een vergevorderd stadium van de planvorming. Doel is om deze nu met volle inzet tot een tastbaar resultaat te
  brengen. De snelheid waarmee dit kan, is nog afhankelijk van eventueel
  binnenkomende zienswijzen. Mochten deze leiden tot noodzakelijke
  planaanpassingen dan zal de gemeente proactief met oplossingen/voorstellen
  moeten komen en zo snel mogelijk daarover het gesprek moeten aangaan met
  de initiatiefnemers en eventuele bezwaarmakers. De insteek is ook om gelijk de
  openbare ruimte her in te richten in dit deel van het centrum, zodat in één actie
  een fraai stukje afgerond centrum ontstaat. In deze fase wordt dan gelijk
  uitbreiding van het terras bij Johnny’s Taria in de plannen betrokken;
 • snel reageren op lopende initiatieven en voorstellen. Dit gaat specifiek over de
  nu voorliggende initiatiefvoorstellen van de kevergarage, het binnenkort in te
  dienen voorstel voor het verkeerscirculatieplan en het laatste voorstel voor de
  omgeving de Dreef van de AH. Naast het ‘reageren’ en ‘kaderen’ is het voorstel
  om een periodiek overleg in te plannen met verschillende betrokkenen en zo
  met de initiatiefnemers en sleutelfiguren snel en gezamenlijk toe te werken naar
  haalbare en concrete plannen en daarna realisatie. Om dit proces vaart te
  geven, wordt na vaststelling van het verkeerscirculatieplan gelijk doorgepakt
  met het ontwerpen van de openbare ruimte, in een interactief proces met
  initiatiefnemers en de rest van het dorp. Op die manier ontstaat druk op de
  verschillende initiatieven, wordt de samenhang geborgd, wordt via het
  interactieve proces de voortgang op een vanzelfsprekende manier helder naar
  het dorp en kan na besluitvorming over de verschillende
  vastgoedontwikkelingen gelijk doorgepakt worden met de openbare ruimte.
  Eerste actie is het plannen van een startoverleg voor de verschillende
  ontwikkelingen en daar een gezamenlijke planning maken. Deze kan in
  hoofdlijnen vervolgens ook gecommuniceerd worden naar de rest van het dorp.
  Vooralsnog lijkt toewerken naar concreet resultaat bij de kevergarage kansrijker
  dan bij AH.

Op zoek naar ontwikkelruimte

Een belangrijke motor voor de verschillende herontwikkelingen in het centrum is de
mogelijkheid om woningen te realiseren. Het is belangrijk dat de vanuit de
contingenten beschikbare woningen voor Bruinisse daarom goed verdeeld en
gereserveerd worden voor de verschillende sleutelprojecten in het centrum en niet
‘wegvloeien’ naar andere projecten buiten het centrum. Het aanpakken van het
hart van Bruinisse heeft nu prioriteit. Dat betekent dat het project aan de Dorpsweg
pas nadat de ontwikkelingen in het centrum zijn geconsolideerd en in de stijgers
staan, wordt opgepakt.

Er zijn echter mogelijk op andere locaties in Bruinisse ook kansen/wensen tot
herontwikkeling. Om verloedering tegen te gaan, is het goed ook daar een
perspectief tot herontwikkeling te kunnen bieden. De suggestie die enkele
sleutelfiguren hebben gegeven dat er mogelijk winkels van buiten het centrum zich
kunnen concentreren in het centrum, als er herontwikkeling met wonen op hun
huidige locatie wordt toegestaan, biedt immers ook een interessante kans om de
levendigheid en aantrekkingskracht van het centrum van Bruinisse te vergroten.
Voor de winkelvloeroppervlakte is het vooral het managen van de schaarste.
Verschillende eerdere onderzoeken gaan uit van geen of slechts een beperkte
groei. Door het gebrek aan herontwikkelingsmogelijkheden blijven er winkels op verschillende plekken verspreid in Bruinisse bestaan. De winkeliers krijgen niet de
mogelijkheid om van een winkel een woning te maken om op die manier
financiering voor een winkel in het centrum mogelijk te maken. Hierdoor blijft de
leegstand in het centrum ook bestaan. Concentratie van de winkels in het centrum
is wenselijk en de mogelijkheden hiervoor moeten worden onderzocht.
Het huidige centrum is onaantrekkelijk. Er is feitelijk geen sprake van een duidelijk
centrum. Door de verschillende projecten uit te voeren kan het centrum een meer
helder profiel krijgen en daardoor ook aantrekkelijker worden. Dit nieuwe elan kan
leiden tot het aantrekken van nog meer winkels. Het centrum dient de flexibiliteit te
hebben om dit op te vangen. Onderzocht zal moeten worden in hoeverre ruimere
bestemmingen daarin kunnen helpen.

Communicatie

In de samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers moet vertrouwen in en
begrip voor elkaar centraal staan. Alle stappen zullen in nauwe samenwerking en
in een open communicatie met elkaar moeten worden gezet. De verschillende
stappen in het proces worden inzichtelijk gemaakt en beargumenteerd. Sommige
stappen hebben tijd nodig. Er moet duidelijk worden uitgelegd waarom die tijd
nodig is en waarom zaken soms niet kunnen.

Er moet een goed communicatieplan komen in het verlengde van de nieuwe
projectorganisatie en aanpak, waarin alle communicatie binnen Bruinisse wordt
georganiseerd.

Op korte termijn zal in ieder geval de aanpak voor de komende periode, de
planning en de nieuwe verruimde richtlijnen uit het initiatiefvoorstel van de raad
moeten worden gecommuniceerd. We stellen voor om eind november,
voorafgaand aan de behandeling van deze notitie in de commissie, de bewoners al
te informeren via een bewonersavond. De opmerkingen vanuit de bewoners
kunnen dan nog door de leden van de commissie worden meegenomen.

Subsidiëring

Vanuit de gesprekken die er gevoerd zijn lijkt het er in deze fase op dat om de
ontwikkeling van het centrum van Bruinisse tot een succes te maken vooral het
herwinnen van vertrouwen belangrijk is. De gemeente kan daaraan bijdragen door
te investeren in tijd en energie, door de processen te ondersteunen en open te
communiceren en door te investeren in de inrichting van de openbare ruimte. Het
financieel ondersteunen van projecten en/of initiatiefnemers op een andere manier
is niet ter sprake gekomen en dient te worden afgeraden. Naast de mogelijkheid
dat financiële steun vanuit de overheid ongeoorloofd kan zijn (voorzichtigheid is
geboden) bestaat de kans dat de focus van het project verschuift van de wens om
tot realisatie te komen naar een discussie over financiële ondersteuning door de
gemeente. Aangezien geen van de projecten lijkt te worden belemmerd door een
begroting die niet sluit, werkt financiële ondersteuning daarom contraproductief.

Aanpassen Masterplan

Indien we de verschillende plannen, zowel de lopende plannen, als de initiatieven
genoemd in het raadsvoorstel bundelen in een planoverzicht (zie bijlage 2) dan
liggen de maximale contouren van de aanpassing van het masterplan al vast. Door
dit planoverzicht onderdeel te maken van deze notitie wordt richting gegeven aan
de verdere ontwikkeling van de diverse initiatieven. Na een verdere uitwerking en
detaillering van de plannen kan de aanpassing van het masterplan nader worden
geconcretiseerd, waarna het masterplan – na hernieuwde vaststelling door de raad
– als kader kan dienen voor de planologisch-juridische procedures volgend op het
concretiseren van de diverse projecten.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt specifiek ingezoomd op de te nemen stappen en
globale fasering voor de eerder beschreven clusters. De reeds vergevorderde
ontwikkelingen van het gezondheidscentrum en de Hoep lopen parallel /
vooruitlopend uiteraard door, maar hebben een eigen planning.
Op basis van de beschreven strategie worden de volgende stappen en fasering
voorgesteld per cluster (de stappen zijn nader uitgewerkt in bijlage 3).

Vooraf

Onze gemeente doet momenteel onderzoek naar de woningmarkt op Schouwen-
Duiveland, meer in het bijzonder naar de actuele en toekomstige vraag en aanbod
van woningen op het eiland, zowel kwantitatief als kwalitatief. De
onderzoeksresultaten kunnen direct invloed hebben op het aantal (kwantiteit) en
soort (kwaliteit) woningen die een initiatiefnemer wil realiseren. Het aantonen van
de actuele behoefte aan de woningen is voor rekening van de initiatiefnemer en
dient te worden gedaan aan de hand van de onderzoeksgegevens die onze
gemeente binnenkort openbaar zal maken. Ook voor vierkante meters detailhandel
geldt dat de actuele behoefte per initiatief aangetoond moet worden.
Voor alle hieronder genoemde ontwikkelingen geldt dat er nadere onderzoeken
moeten plaatsvinden op diverse programmaonderdelen en dat er sprake is van
een maximaal programma.

Initiatiefvoorstel:

1. uitwerking initiatiefvoorstel raad in afstemming met sleutelfiguren;
2. besluitvorming initiatiefvoorstel in het college van 21 november 2017 na
terugkoppeling resultaat aan sleutelfiguren;
3. inloopavond (29 november 2017) in samenspraak met de
ondernemersvereniging en de dorpsraad voorafgaand aan de behandeling in
de commissie: communicatie aanpak, planning en richtlijnen van
initiatiefvoorstel raad. Inclusief flankerende communicatie. Uitnodigen
raadsleden en peilen reacties vanuit het dorp. Input ten behoeve van
raadsbehandeling in december 2017;
4. vaststellen notitie in de raad van 21 december 2017;
5. activeren stuurgroep, klankbordgroep en formeren projectgroep(en). Opstarten
acties rondom verschillende clusters.

Cluster Nieuwstraat en Dreef

Herontwikkeling voormalige Kevergarage:

 1. op basis van initiatiefvoorstel raad en gesprekken met de eigenaar/
  ontwikkelaar uitwerken van globale stedenbouwkundige en andere ruimtelijke
  gerelateerde randvoorwaarden. Kaders in deze fase betreffen met name
  hoogtes, rooilijnen, programma en parkeernormen. Insteek is op basis van globale kaders in gesprek met ontwikkelaar te bepalen of de ontwikkeling
  haalbaar is;
 2. overleg (10 november 2017) op basis van deze globale stedenbouwkundige
  randvoorwaarden. Gezamenlijk aanpak en acties uitstippelen om te komen tot
  een uitvoerbaar plan. Tevens gezamenlijk bepalen welke aanvullende
  gemeentelijke randvoorwaarden nog uitgewisseld moeten worden ten behoeve
  van de planuitwerking;
 3. uitwerken en aanleveren aanvullende randvoorwaarden vanuit gemeente;
 4. op basis van de randvoorwaarden een overleg met belangrijke
  belanghebbenden uit de directe omgeving. Ophalen reacties en communiceren
  aanpak en kaders;
 5. ontwikkelende partij werkt op basis van randvoorwaarden het initiatiefplan
  verder uit. Indien nodig is er tussentijdse afstemming met de gemeente.
 6. indiening uitgewerkt plan Kevergarage door ontwikkelaar. Interne toetsing door
  de gemeente (ongeveer 4 weken). Opsturen conclusies door de gemeente
  naar de ontwikkelaar, ter voorbereiding op het afstemmingsoverleg;
 7. afstemmingsoverleg resultaten van interne toets. Als het plan nog dient te
  worden aangepast/uitgewerkt is er in dit overleg voor de ontwikkelaar gelijk
  een mogelijkheid om daarover met de gemeente van gedachten te wisselen;
 8. definitief maken plan door de ontwikkelaar, eventueel met tussentijds overleg
  met de gemeente als daar behoefte aan is;
 9. op basis van het definitieve plan wordt een principebesluit voorbereid. Bij
  positieve besluitvorming wordt een exploitatieovereenkomst afgesloten. Het
  streven is om aansluitend daarop in maart 2018 met de
  bestemmingsplanprocedure te starten;
 10. de rest van het jaar zal worden benut om de ruimtelijke procedure te
  doorlopen. Indien er geen bezwaar en/of beroep wordt aangetekend, kan
  medio 2019 met de bouw van het project worden begonnen.

Ontwikkelingen AH, Etos en Gall & Gall en hoek Nieuwstraat/
Dreef

Vanuit de gesprekken komt naar voren dat de ontwikkeling van de AH en
uitplaatsing Etos en Gall & Gall, in combinatie met de ontwikkeling van een
winkelplint met woningen tussen de Nieuwstraat en de Dreef voor de eigenaar/
ontwikkelaar sterk afhankelijk is van de uitbreidingsmogelijkheden van de
supermarkt. Op basis van eerdere onderzoeken en ontwikkelingen is er in
Bruinisse ruimte voor ca. 400 m2 bvo kwalitatieve uitbreidingsruimte voor de
supermarkt. De supermarkt wenst een uitbreiding van 800 m2 bvo op deze plek.
De verwachting is dat het zeer lastig zal blijken te zijn om meer uitbreidingsruimte
te bieden dan de 400 m2 bvo kwalitatieve uitbreidingsruimte en dat nieuw
onderzoek eerder minder dan meer ruimte zal opleveren.
Om die reden is het advies om aan de voorkant aan de eigenaar/ontwikkelaar
helder de randvoorwaarden duidelijk te maken en daar als gemeente ook aan vast
te houden. Op die manier worden geen valse verwachtingen gewekt en gaat niet
onnodige tijd en geld verloren aan onderzoeken en afstemmingen, die
waarschijnlijk juist tot minder ontwikkelruimte voor de supermarkt zullen leiden. Het
staat de eigenaar/initiatiefnemer overigens vrij om, in samenspraak met de gemeente, alsnog een onderzoek te doen naar de mogelijke ontwikkelruimte
(vierkante meters) voor de supermarkt.
Het laatste initiatiefvoorstel van de eigenaar/ontwikkelaar lijkt (buiten de discussie
over de uitbreidingsruimte voor de supermarkt) vooralsnog voor beide partijen
geen opgaven te bevatten die in gezamenlijk overleg niet op te lossen zouden zijn.
Bij een eventuele uitwerking zal wel goede afstemming met de school dienen
plaats te vinden:

 1. op basis van initiatiefvoorstel Raad en gesprekken met de
  eigenaar/ontwikkelaar uitwerken van globale stedenbouwkundige
  randvoorwaarden. Kaders in deze fase betreffen met name hoogtes, rooilijnen,
  programma en parkeernormen. Belangrijk is hierin een heldere uitspraak over
  de maximale (kwalitatieve) uitbreidingsruimte voor de supermarkt. Insteek is op
  basis van globale kaders in gesprek met de ontwikkelaar te bepalen of de
  ontwikkeling haalbaar is;
 2. overleg op basis van deze globale stedenbouwkundige randvoorwaarden.
  Uitwisselen en toelichten aanpak en randvoorwaarden. Ziet de
  eigenaar/ontwikkelaar mogelijkheden om binnen deze randvoorwaarden het
  plan verder uit te werken? Zo ja, dan door naar stap 3. Indien er geen
  overeenstemming wordt bereikt, vervalt deze ontwikkeling voor de komende 5
  jaar en zal de gemeente haar tijd en aandacht op de andere ontwikkelingen
  concentreren;
 3. gezamenlijke aanpak en acties uitstippelen om te komen tot een uitvoerbaar
  plan en start procedure. Tevens gezamenlijk bepalen welke aanvullende
  gemeentelijke randvoorwaarden nog moeten worden uitgewisseld ten behoeve
  van de planuitwerking;
 4. op basis van de randvoorwaarden een overleg met de school en indien
  noodzakelijk andere belangrijke belanghebbenden uit de directe omgeving.
  Afstemmen globale kaders, ophalen reacties en communiceren aanpak;
 5. uitwerken en aanleveren aanvullende randvoorwaarden vanuit de gemeente;
 6. ontwikkelende partij werkt op basis van randvoorwaarden het initiatiefplan
  verder uit. Indien nodig is er tussentijdse afstemming met de gemeente;
 7. indiening uitgewerkt plan door de ontwikkelaar. Interne toetsing door de
  gemeente (ongeveer 4 weken). Opsturen conclusies door de gemeente naar
  de ontwikkelaar, ter voorbereiding op het afstemmingsoverleg;
 8. afstemmingsoverleg over de resultaten van de interne toets. Als het plan nog
  dient te worden aangepast/uitgewerkt is er in dit overleg voor de ontwikkelaar
  gelijk een mogelijkheid om daarover met de gemeente van gedachten te
  wisselen;
 9. definitief maken plan door de ontwikkelaar, eventueel met tussentijds overleg
  met de gemeente als daar behoefte aan is;
 10. op basis van het definitieve plan wordt een principebesluit voorbereid. Bij
  positieve besluitvorming wordt een exploitatieovereenkomst afgesloten. Het
  streven is om aansluitend daarop in het derde kwartaal van 2018 met de
  bestemmingsplanprocedure te starten;
 11. de rest van jaar zal worden benut om de ruimtelijke procedure te doorlopen.
  Indien er geen bezwaar en/of beroep wordt aangetekend kan in de tweede
  helft van 2019 met de bouw van het project worden begonnen.

Locatie voormalige bibliotheek

In deze cluster speelt ook de locatie van de huidige bibliotheek een rol. Na
verplaatsing van de bibliotheek kan het gebouw op de huidige locatie worden
gesloopt. Voor de invulling van de locatie worden voorlopig uitgegaan van
parkeren, waarmee (tijdelijk) kan worden voorzien in de parkeerbehoefte voor de
winkels en het bezoekersparkeren op de locatie kevergarage. Maar woningbouw
wordt op termijn niet uitgesloten. Daarbij speelt ook mee dat dit een potentiële
opbrengstlocatie is voor de gemeente als er woningbouw wordt toegestaan:

 1. conceptinrichtingsplan maken voor (tijdelijk) parkeren (eerste helft 2018);
 2. bespreken met PG, KBG, SG en directe omgeving (eerste helft 2018);
 3. inrichtingsplan definitief maken en vaststelling budget (tweede helft 2018);
 4. verplaatsing bibliotheek naar locatie gezondheidscentrum (2019);
 5. aanbesteding (2019);
 6. realisatie (2020).

Het inrichtingsplan zal worden ontwikkeld in samenhang met het inrichtingsplan
voor het gehele gebied.

Cluster Verkeerscirculatieplan

Door de Dorpsraad is een inventarisatie gemaakt van de verkeersknelpunten en –
opgaven in Bruinisse. Dit is aanleiding om het verkeerscirculatieplan te
actualiseren. Het initiatief zal door de gemeente (of een extern in te huren
deskundige) worden opgepakt en in samenspraak met de dorpsraad en de
ondernemersvereniging worden uitgewerkt. Hiervoor zal een projectgroep worden
opgericht waarin deze organisaties zijn vertegenwoordigd. Het streven is dit
verkeerscirculatieplan in juni 2018 vast te stellen. Het verkeerscirculatieplan vormt
een belangrijke bouwsteen voor het inrichtingsplan openbare ruimte:

 1. inventariseren knelpunten en opgaven door dorpsraad. Uitwisselen
  achtergronden, ideeën en wensen;
 2. starten opstellen verkeerscirculatie en parkeren door de gemeente in
  samenspraak me de dorpsraad en de ondernemersvereniging;
 3. overleg met PG en SG en omgeving over eerste concept. Indien nodig keuzes
  maken en bepalen uitwerkingsrichting, aanpak en planning;
 4. uitwerken tot tweede conceptverkeerscirculatieplan;
 5. afstemming met PG, KBG en SG;
 6. inloopavond: presenteren conceptverkeerscirculatieplan samen met de
  Dorpsraad en de Ondernemersvereniging. Ophalen reacties;
 7. op basis van input uitwerken tot definitief verkeerscirculatieplan;
 8. na bespreking in PG besluitvorming in SG en daarna in College en Raad (juni
  2018).

Cluster Openbare ruimte

Het inrichtingsplan voor de openbare ruimte is afhankelijk van keuzes in het
verkeerscirculatieplan en de rooilijnen van de diverse vastgoedontwikkelingen.
Voor de ontwikkeling van de Hoep, het gezondheidscentrum en de voormalige
kevergarage lijken de contouren van de ontwikkelingen redelijk helder (op nog
enkele details na). Rondom de ontwikkeling van de AH, Gall & Gall, Etos en de
winkelplint op de hoek de Nieuwstraat-Dreef is vooralsnog meer onduidelijkheid.
Omdat een deel van het parkeren binnen deze ontwikkeling op eigen terrein zal
worden gerealiseerd en de rooilijnen in deze fase nog niet scherp zijn gedefinieerd,
is het niet mogelijk om vooruitlopend op dat plan al een inrichtingsplan voor de
openbare ruimte te maken. Het verkeerscirculatieplan zal ook enigszins
uitgekristalliseerd moeten zijn om een goed inrichtingsplan te kunnen maken.
Tijdens het uitwerken van het verkeerscirculatieplan kan al wel een voorzichtige
aanzet worden gegeven voor de principe-inrichting van verschillende openbare
ruimtes, zodat na vaststelling snel kan worden doorgepakt met het uitwerken van
een VO- en DO-inrichtingsplan. Voor de realisatie van een belangrijk deel van de
openbare ruimte in het centrum zelf zijn gemeentelijke uitvoeringsbudgetten
beschikbaar. De uitvoering zal goed moeten worden afgestemd met de bouwtijd
van de verschillende vastgoedontwikkelingen. Idealiter wordt de openbare ruimte
pas aangelegd als het bouwverkeer klaar is. Gezien de vergevorderde status van
de Hoep en het gezondheidscentrum lijkt voor dit deel van het centrum soepel
doorgepakt te kunnen worden:

 1. tijdens stap 4 van het verkeerscirculatieplan (uitwerken tot tweede concept)
  kan ook gestart worden met het nadenken over de principe-inrichting van de
  verschillende openbare ruimtes. Daarbij kan uiteraard waar mogelijk worden
  voortgebouwd op het reeds bestaande inrichtingsplan. Deze principes kunnen
  dan tijdens de afstemmingsmomenten met PG, KBG, SG en dorp gelijk worden
  meegenomen en besproken (voorjaar 2018);
 2. na vaststelling van het verkeerscirculatieplan en indien er duidelijkheid is over
  de rooilijnen en de opzet van de verschillende vastgoedontwikkelingen
  (specifiek omgeving AH) kan door worden gepakt met het uitwerken van deze
  principes tot een Schetsontwerp Openbare ruimte (SO). Indien er door
  omstandigheden voor delen van het centrum nog onduidelijkheden zijn dan zal
  in de PG en SG worden bepaald welke delen we wel en welke delen we niet
  gaan uitwerken (tweede helft 2018);
 3. uitwerken SO-inrichtingsplan;
 4. bespreken met PG, KBG en SG;
 5. uitwerken Voorlopig Ontwerp (VO) inrichtingsplan op basis van input en
  indicatieve kostenraming opstellen;
 6. bespreken met PG en SG;
 7. inloopavond: presenteren stand van zaken en ophalen reacties;
 8. uitwerken Definitief Ontwerp (DO) op basis van input en uitwerken
  kostenraming;
 9. bespreken met PG, besluitvorming in SG, college en Raad;
 10. aanbesteding (2019);
 11. realisatie (2020).

Cluster Dorpsweg

De ontwikkeling van het centrum van Bruinisse heeft prioriteit, omdat een snelle
impuls in het hart van het dorp van groot belang is voor de leefbaarheid, het
voorzieningenniveau en de uitstraling. Er is maar een beperkt wooncontingent
beschikbaar voor Bruinisse, de gemeente wil de beschikbare
woningbouwmogelijkheden zoveel mogelijk gebruiken om de slag in het centrum
zo goed mogelijk van de grond te krijgen. Het komende half jaar zal in ieder geval
alle aandacht daarnaar uitgaan. Het initiatief rond de Dorpsweg zal op z’n vroegst
in het derde kwartaal van 2018 worden opgepakt, indien de plannen in het centrum
planologisch-juridisch zijn geconsolideerd door bijvoorbeeld een raadsbesluit, een
aanvraag voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplanprocedure.

Cluster aanpassen Masterplan

Het doel is met een efficiënte slag het masterplan Bruinisse zo aan te passen dat
er voor de toekomst een helder en goed werkbaar gemeentelijk kader is voor de
ontwikkelingen in het dorp.

Het is daarbij niet de bedoeling een compleet nieuw masterplan op te gaan stellen.
Dat zou veel tijd en afstemming vragen en teveel zaken onnodig weer ter discussie
kunnen stellen. Insteek is daarom om op basis van het initiatiefvoorstel van de
raad en de uitwerkingsslagen die op basis daarvan worden gemaakt een
spelregelkaart te maken. Deze spelregelkaart laat de belangrijkste
randvoorwaarden zien voor de ontwikkelingen in Bruinisse en kan als een
oplegblad worden gebruikt bij het masterplan. Aan de hand van de spelregelkaart
kunnen betrokken partijen en initiatiefnemers snel de belangrijke en actuele kaders
vinden. De spelregelkaart wordt tijdens de komende periode van planvorming
steeds verder uitgewerkt. Vertrekpunt zijn de globale kaders zoals in het
initiatiefvoorstel van de raad staan opgenomen, aangescherpt waar nodig. Deze zit
reeds als bijlage bij deze notitie. In de komende periode wordt deze uitgewerkt,
aan de hand van de planvorming en afstemming zoals hier beschreven. Uiteindelijk
wordt de spelregelkaart vastgesteld door de gemeenteraad:

 1. het vertalen van het initiatiefvoorstel van de raad naar een concept-
  spelregelkaart. Deze is als bijlage bijgevoegd;
 2. na vaststelling door college en raad (stappen 1 t/m 4 plan van aanpak
  initiatiefvoorstel) wordt de planuitwerking van de verschillende clusters ter
  hand genomen. Uitwerkingen en verscherpingen worden periodiek in de
  spelregelkaart verwerkt, zodat steeds een geactualiseerd kaartbeeld ontstaat;
 3. als de belangrijke hoofdlijnen van de ontwikkeling van Bruinisse centrum
  duidelijk zijn kan de spelregelkaart als oplegblad voor het masterplan worden
  vastgesteld. Naar verwachting zijn het verkeerscirculatieplan en de
  ontwikkeling rondom de AH voor de planning hiervan doorslaggevend. Voor de
  overige ontwikkelingen lijken de hoofdlijnen in deze fase al wel duidelijk.

Download het tijdspad (bijlage 3)

 
 

Gerelateerde berichten:

De laatste ‘rotte appel’ van Bruinisse wordt weggewerkt; ‘Iedereen ziet in dat er nu iets moet gebeuren’

maandag 31 januari 2022 om 18:31 uur

De vlag kan uit in Bruinisse. Eindelijk ligt er een concreet plan voor woningbouw op...

lees meer

Speeltoestel nu al vernield

donderdag 13 mei 2021 om 18:49 uur

Een week na de feestelijke opening is het speeltoestel op het Kerkplein in Bruinisse al...

lees meer

Waterfeest op het Kerkplein van Bru: de fontein is aan

maandag 10 mei 2021 om 10:13 uur

De plasjes water langs de randen van de mosselvormige fontein zijn al aanlokkelijk, maar zodra...

lees meer

Het is nog even pezen, maar Bruinisse ligt er straks prachtig bij

donderdag 24 september 2020 om 15:02 uur

Er was een tijd dat niemand geloofde dat het ooit nog goed zou komen op...

lees meer
Logo de-zeeuw.nl Logo Band met Schouwen-Duiveland